Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

1. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak, hasta memnuniyet oranlarını arttırmak.
Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak, optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,
Yoğun bakım hizmet birimlerinin açılması çalışır duruma getirilmesini sağlamak,
Yataklı servislerde faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek, hasta yatış oranlarını arttırmak, 

2.Hastane alt yapı, donanım, cihaz eksikliklerinin giderilmesi

Yeni hizmet binasında birim bazında çalışma düzeni, kalite ve verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, cihaz, donanım eksikliklerini gidermek,
Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,
Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak.

3.Hastanede verimliliği arttırmaya yönelik düzenlemeler yapmak

Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
Hastane çalışanlarının boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği, dinlenme alanlarını aktif hale geçirmek.

4.Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

Hastane çalışanlarına yönelik planlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın arttırılmasını sağlamak,
Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,
Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak ve çalışanları aldıkları sertifika, eğitim, bilgi ve becerilerine göre istihdam etmek.

5. Hasta/hasta yakınları, hastane çalışanları ve hastane yönetimi arasında iletişimi iyileştirmek

Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,
Dilek öneri kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,
Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.
Kalite yönetimi çalışmaları kapsamında çalışan bireysel görüş ve önerilerini, GRS bildirimlerini, DÖF takiplerini otomasyon üzerinden gerçekleşmesini sağlamak.
Hastane web sitesini daha aktif hale getirerek hasta/hasta yakını görüş ve önerilerini bildirmelerini sağlamak, hastanemizle ilgili güncel bilgilerin paylaşılmasını sağlamak. 

6. Mali sürdürebilirliği sağlamak

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürebilirliğini sağlamak.